Rada Rodziców ZS1

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/22:

Przewodnicząca: Monika Markowska

Z-ca przewodniczącej: Agnieszka Stańczyk

 

Darowizny na Radę Rodziców można wpłacać na konto:

Bank Pekao S.A. I O. w Stalowej Woli

54 1240 2799 1111 0010 5083 2117

Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 1 w Stalowej Woli

 

Z Radą Rodziców kontaktować się można poprzez szkołę.

Zadania Rady Rodziców
Rada Rodziców może występować do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, organu prowadzącego szkołę (Powiatu Stalowowolskiego) oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny (Kuratorium Oświaty w Rzeszowie) z wnioskami i opiniami w sprawach szkoły, np.: propozycje zmian do aktów prawnych dotyczących działalności lub funkcjonowania szkoły (program wychowawczy, program profilaktyki, program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia / wychowania )

Ponadto Rada Rodziców wspomaga szkołę poprzez :
• wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego;
• organizowanie spotkań uczniów, rodziców, rodziców z uczniami, rodziców z Radą Pedagogiczną i Dyrekcją Szkoły lub rodziców i uczniów z Radą Pedagogiczną i Dyrekcją Szkoły;
• podejmowaniu działań mających na celu wychowanie społeczne, ekologiczne, sportowe i zdrowotne uczniów,
• ustalaniu priorytetów działań organizacyjnych i technicznych podejmowanych przez Dyrekcję Szkoły,
• organizowanie akcji mających na celu zbieranie dodatkowych funduszy na potrzeby uczniów i szkoły,
• zakup nagród dla uczniów za szczególne osiągnięcia;
• organizowanie dodatkowych zajęć, kółek zainteresowań, spotkań z interesującymi ludźmi;
• finansowanie lub współfinansowanie działań podejmowane na rzecz uczniów, np.:
– dofinansowanie z funduszu Rady Rodziców warsztatów przedmiotowych, wycieczek,
– dofinansowanie z funduszu Rady Rodziców wyjazdów uczniów na konkursy i olimpiady przedmiotowe.