RODO - ochrona danych osobowych

Stalowa Wola, dn. 2018-05-02

Oświadczenie o prowadzeniu monitoringu wizyjnego

Niniejszym informuję, że w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego w Stalowej Woli jest uruchomiony całodobowo na terenie korytarzy oraz przed wejściem głównym do budynku i na parkingu szkoły monitoring z wykorzystaniem kamer przemysłowych (obejmujących wizję).

Informacje zgromadzone w wyniku działania monitoringu zostają zapisane maksymalnie do 7 dni i mają na celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki oraz ochronę mienia placówki i nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalych nr 1 w Stalowej Woli

Klauzula informacyjna

DLA KANDYDATA DO SZKOŁY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz.Urz.UE z dnia 4 maja 2016 r./ informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalych nr 1 w Stalowej Woli z siedzibą w przy

ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli (kod pocztowy: 37-450), tel.: 15 842 17 41 adres e-mail: poczta@zsp1-sikorski.pl

2. Dane osobowe kandydata/ucznia będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do szkoły i pobierania przez lata nauki na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

3. Odbiorcami tych danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe:

a) w zakresie dokumentacji rekrutacyjnej: będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym będzie dana osoba będzie korzystać z kształcenia;

b) w zakresie dokumentacji przebiegu nauczania: 5 lat – dzienniki lekcyjne (licząc od początku roku następującego po roku zakończenia nauki na danym poziomie), 50 lat – księgi arkuszy ocen (licząc od początku roku następującego po roku zakończenia lub przerwania nauki w szkole).

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, tj. udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły oraz pobierania nauki. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizowanie nauki w tutejszej szkole.

9. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu.

10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.